Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ÆDEDOLKENES KLUB

 

1. Foreningens navn er: Ædedolkenes Klub.

 

2. Foreningens formål er:

At have det sjovt, mens vi dyrker vores fælles passion for kulinarisk nydelse.

 

3. Øverste organ er generalforsamlingen, som mødes 1 gang årligt forud for årets sidste ædegilde.

a) Generalforsamlingen består af et flertal af ædedolkene og er således ikke beslutningsdygtig, hvis der ikke er et flertal af dolkene tilstede. Alle afstemninger: Ædedolkene har 1 stemme pr. påbegyndt 10. kg. Ændringer af vedtægterne skal ske med 2/3 flertal. Andre afstemninger afgøres med almindeligt flertal.

b) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt i forbindelse med invitationen til årets sidste ædegilde og holdes forud for ædegildet.

c) Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis samtlige medlemmer af klubben ud over Dolketinget ønsker det.

d) Generalforsamlingen nedsætter de udvalg, Generalforsamlingen finder relevant.

 

4. Den daglige ledelse af Ædedolkenes Klub varetages af Dolketinget, der bestemmer alt omkring klubbens virke, herunder udtaler sig til pressen.

a) Dolketingets hovedopgave er at tage hånd om, at klubbens aktiviteter er i tråd med klubbens festlige formål. Dolketinget består af tre dolke, der vælges ved årets sidste ædegilde, idet de tre indtager posterne som Formand, Kasserer og Generalsekretær.

Efter vejningen ved årets sidste ædegilde konstateres det, hvem der er de tre bedste i vejningen i forhold til året før, og de er i første omgang valgt til Dolketinget. Dolke der kvalificerer sig til Dolketinget via vejningen, kan sige nej tak. Hvis nogen vælger at sige nej tak, spørges dolkene, om der er nogen, der gerne vil træde ind i det nye Dolketing. Hvis ingen melder sig, er de tre vindere af vejningen valgt. Hvis der melder sig det antal, der er brug for, er det nye Dolketing dermed fundet. Hvis så mange melder sig, at der er flere kandidater, end der er brug for, er det vejeresultatet, der afgør, hvem af dem, der melder sig, der bliver valgt.

De tre valgte får umiddelbart efter valget mulighed for at gå i enerum i 10 minutter for at konstituere sig. Når Dolketinget skal fordele posterne imellem sig, er det ved uenighed vejningen, der afgør, hvem der først kan vælge post, idet den der har klaret sig bedst i vejningen, er førstevælger.

b) Dolketinget fremlægger på første møde eller ædegilde i det nye dolke-år sine planer for året for de øvrige dolke. I Dolketingets plan skal indgå to faste Ædegilder på faste datoer: Sidste lørdag i marts og første lørdag i november. Datoerne for ædegilderne er som udgangspunkt hellige. Hvis et af gilderne rammer en højtid, f.eks. en påskeweekend eller pinseweekend, kan datoen dog ændres til den førstkommende lørdag efter den oprindelige dato. Skulle der opstå helt ekstraordinære undtagelsestilfælde, må der kommunikeres om en løsning for en gilde-dato, der tilgodeser flest muligt, gerne med inddragelse af Dolketinget.

c) Formanden vil altid være den øverste ledelsesfigur i Ædedolkenes Klub og har – som det fremgår af vedtægterne – en række beføjelser. Det bør være helt almindelig opførsel i klubben, at man som dolk har respekt for Formanden og dennes afgørelser og anvisninger, med mindre, naturligvis, Formanden måtte være i konflikt med Dolketinget.

d) Kassereren har til opgave at holde styr på klubbens Bødekasse og finanser i øvrigt, herunder kontingentet, og kan også uddele bøder i specielle tilfælde ved dolke-arrangementer – det kan eksempelvis være når det gælder fravær eller ved brud på reglen om, at alle dolke skal bære klubtrøjen ved dolke-arrangementer. Bøder til Kassereren kan uddeles af Formanden.

e) Generalsekretæren har til opgave at holde Den Store Bog og klubbens hjemmeside ajour, ligesom han har til opgave at fungere som sekretær først og fremmest for Formanden og Dolketinget, men også overfor andre dolke, hvor det måtte være rimeligt.

 

5. Et standard dolke-år består af fem arrangementer. Der må gerne være flere end fem arrangementer.

Arrangementerne i et standard dolke-år er:

Go' Jul Øl i december

Nytårskur i februar

Forårsgilde sidste lørdag i marts

Julegilde første lørdag i november

Desuden et arrangement, som Dolketinget står for, og som skal finde sted tredie lørdag i juni.

 

a) Værtsskabet for ædegilderne går på skift blandt alle ædedolke, der ved møderne – og alle dolke-arrangementer i øvrigt - skal bære klubtrøjen.

b) Værten bestemmer menuen. Værten kan lave maden selv, men kan også kan vælge at få mad bragt udefra eller gennemføre værtsskabet ude i byen. Hvis det sidstnævnte vælges, kan vejningen foregå inden - eller med medbragt vægt på stedet for arrangementet – eller helt droppes. Ved julegildet skal dolkene vejes.

c) Alle hæfter solidarisk (alle, der deltager i arrangementet, så alle udgifter bliver dækket).

d) I forbindelse med hvert møde skal Formanden holde en tale. Under Formandens tale skal alle tilhørere holde kæft, dog er bifalds- og mishagsytringer tilladt.

e) Alle gilder starter med vejning af ædedolkene. Resultaterne skal noteres i Den Store Bog. Bøde for at tabe sig: 10 kr. pr. kg. til klubkassen. Der regnes i hele kg. og rundes altid ned.

f) Inden ædedolkene sætter sig til bords, er det et fast ritual, at der serveres tre glas i snapseglas-størrelse pr. dolk. Glassene skal drikkes til bunds til ordene: "For kvinden", "For klubben", "For fællesskabet". Værten bestemmer, hvad der skal være i glassene, men det må ikke være under hedvin-styrke.

g) Når dolkene går til bords, afsynges dolkenes nationalsang.

 

6. Ædedolkenes Klub har en rejseopsparing i form af en rejsekonto. Det er frivilligt at være med i ordningen. Det beløb, der indbetales, fastsættes i enighed blandt deltagere.

 

7. Til fælles udgifter indbetaler alle i forbindelse med julefrokosten et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet skal forbeholdes højere fælles formål end omgange i en bar og anvendes til tiltag ud over det sædvanlige ved fælles arrangementer. Dolketinget afgør, hvad kontingentet skal bruges til, i dialog med værterne for årets ædegilder eller andre dolke, der måtte have forslag og idéer. Bødepungen skal fortsat fungere som klubbens fællespung, herunder finansiere omgange i en bar og andre elementære fornødenheder.

 

8. Til klubben er der tilknyttet en mail-linie. Alle ædedolke er forpligtet til at være med på linien og aktivt sørge for, at den bruges til meddelelser af relevans for klubben og dens medlemmer.

 

9. Et emne som ny dolk tilbydes at deltage i to prøve-møder og SKAL møde frem til begge to, når tilbuddet gives. Ansøgeren skal vise positiv indstilling til maden, der serveres. Ædedolkene vurderer mellem 2. og 3. møde emnets psykiske og fysiske anatomi og om emnet er egnet. Dolketinget pålægges at indsamle synspunkter om emnet fra samtlige dolke. Er der fuld enighed om det blandt ædedolkene kan emnet blive indstillet til optagelsesprøve på det følgende ædegilde. I modsat fald må emnet have at vide, at der ikke bliver tale om et 3. møde, optagelse og evt. medlemsskab, og dén besked er det Dolketingets opgave at overbringe.

 

SELVE PRØVEN:

Alle oplysninger om prøven er fortrolige!

 

10. Foreningen kan max. bestå af 12 ædedolke.

 

 

Som vedtaget på GF 4. november 2017

 

 

 

 

1. Foreningens navn er: Ædedolkenes Klub.

 

2. Foreningens formål er:

At forenes i glæden over kulinarisk nydelse på et æstetisk afbalanceret grundlag, forstået på den måde, at glæden over mad og drikke sættes i centrum uden derfor at blive genstand for fanatisk dyrkelse.

 

STYRING OG ORGANISATION

 

GENERALFORSAMLINGEN

 

3. Øverste organ er generalforsamlingen, som mødes 1 gang årligt forud for årets sidste ædegilde.

 

a) Generalforsamlingen består af et flertal af ædedolkene og er således ikke beslutningsdygtig, hvis der ikke er et flertal af dolkene tilstede. Alle afstemninger: Ædedolkene har 1 stemme pr. påbegyndt 10. kg. Ændringer af vedtægterne skal ske med 2/3 flertal. Andre afstemninger afgøres med almindeligt flertal.

 

b) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt i forbindelse med invitationen til årets sidste ædegilde og holdes forud for ædegildet.

 

c) Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis samtlige medlemmer af klubben ud over Dolketinget ønsker det.

 

d) Generalforsamlingen nedsætter de udvalg, Generalforsamlingen finder relevant, herunder et Rejseudvalg, når der er behov for det. Udvalgene skal løse konkrete, bundne opgaver efter Generalforsamlingens anvisninger. En konkret, bunden opgave fra en Generalforsamling kan eksempelvis være at pålægge et Rejseudvalg at undersøge vilkår for rejser til konkrete destinationer, og så skal kun rejser til disse destinationer undersøges. Eller Generalforsamlingen kan pålægge et Rejseudvalg selv og frit at komme med rejseforslag, og så er dét den bundne opgave. Alt sammen skal ske indenfor en på forhånd fastlagt økonomisk ramme.

 

DOLKETINGET

 

4. Den daglige ledelse af Ædedolkenes Klub varetages af Dolketinget, der bestemmer alt omkring klubbens virke, herunder udtaler sig til pressen.

 

a) Dolketinget består af tre dolke, der vælges ved årets sidste ædegilde. De tre Dolketings-medlemmer er de tre, der har taget mest på eller tabt sig mindst ved vejningen i forhold til vejningen ved årets sidste gilde året før. Nummer 1, 2 og 3 i vejningen er valgt til at besætte posterne som hhv. Formand, Bødemester og Generalsekretær. De tre vindere af vejningen får umiddelbart efter valget mulighed for at gå i enerum i 10 minutter for at konstituere sig. Derefter har man som valgt til Dolketinget mulighed for at meddele, at man ikke ønsker at varetage posten det kommende år, og det giver mulighed for, at andre dolke kan melde sig på banen som interesserede og træde ind i Dolketinget. Hvis flere er interesseret i samme post, gennemføres hemmelig afstemning. Hvis ingen dolke udenfor Dolketinget har interesse i at træde ind i Dolketinget, skal de valgte påtage sig hvervet. Man har én mulighed for at benytte 'kattelemmen', hvilket koster et beløb svarende til et års kontingent. Derefter skal man påtage sig hvervet. Når man taget sin tørn i Dolketinget, har man igen én mulighed for at benytte 'kattelemmen', hvilket igen koster et beløb svarende til et års kontingent.

 

b) Medlemmerne af Dolketinget fordeler selv poster og opgaver imellem sig. Det vil sige, at Dolketinget vælger, hvem der skal være Formand, Generalsekretær og Bødemester, med mindre en eller flere af posterne allerede er besat jvf. 4 a. I tilfælde af uenighed er Formanden altid den, der vandt den gældende vejning, mens Bødemesteren er nummer 2 og Generalsekretæren nr. 3. I Dolketinget har hvert medlem 1 stemme, idet alle tvister afgøres af Formanden.

 

c) Skulle et medlem af Dolketinget i en periode ikke være i stand til at varetage opgaven med at sidde i Dolketinget, gives sædet i Dolketinget til en suppleant eller interesseret dolk, jvf. 4 a. Suppleanten er den, der ved vejningen på årets sidste ædegilde blev nr. 4 i hierarkiet, og de følgende suppleanter i nummerordenen findes på samme måde. Dolketinget kan beslutte helt at udskifte et Dolketings-medlem, hvis der er tale om fravær af omfattende karakter.

 

d) De tre medlemmer af Dolketinget sidder i 1 år, idet en Dolketings-periode begynder, når årets sidste ædegilde er slut og varer frem til afslutningen af det følgende års sidste ædegilde. Dolke kan godt genvælges til Dolketinget.

 

e) Dolketinget har pligt til at sørge for, at klubbens aktiviteter er i tråd med klubbens formål. Det indebærer, at Dolketinget skal sikre, at rammer og indhold er i orden omkring ædegilder, rejser, udflugter og andre fælles aktiviteter – naturligvis i samarbejde med de dolke, der i de enkelte tilfælde har fået uddelegeret opgaver, det være sig værter for ædegilder, rejseudvalg eller lignende. Dolketinget skal samtidig fungere som en udfarende kraft, der gennem tiltag og initiativer til fælles aktiviteter i årets løb skal gøde jorden for et klubliv, der er bredt og nuanceret såvel socialt som kulturelt – alt sammen selvfølgelig uden på noget tidspunkt at kappe navlestrengen til formålsparagraffen.

 

f) Dolketinget fremlægger på første møde eller ædegilde i det nye dolke-år sine planer for året for de øvrige dolke. I Dolketingets plan skal indgå to faste Ædegilder på faste datoer: Sidste lørdag i marts og første lørdag i november (se i øvrigt FÆLLES ARRANGEMENTER).

Datoerne for ædegilderne er hellige og må ikke ændres. Hvis et af gilderne rammer en højtid, f.eks. en påskeweekend eller pinseweekend, ændres datoen til den førstkommende lørdag efter den oprindelige dato. Skulle det helt undtagelsesvis alligevel blive nødvendigt at ændre datoen for et ædegilde, udløser det en bøde, der afgøres af Dolketinget.

Hvis en dolk anmoder værten om at få flyttet et ædegilde – og værten er med på det – skal alle dolke spørges. Hvis bare én dolk er imod en flytning af ædegildet, kan det ikke flyttes. Hvis det er værten, der ønsker at flytte et ædegilde, skal han først prøve at bytte med de to andre værter. Kan det ikke lade sig gøre at bytte, skal alle dolke spørges, og baseret på resultatet må værten så træffe en beslutning om flytning eller ej.

Værten kan konsultere Dolketinget i spørgsmålet, ligesom Dolketinget kan vælge at gå ind i sagen.

 

g) Formanden vil altid være den øverste ledelsesfigur i Ædedolkenes Klub og har – som det fremgår af vedtægterne – en række beføjelser. Det bør være helt almindelig opførsel i klubben, at man som dolk har respekt for Formanden og dennes afgørelser og anvisninger, med mindre, naturligvis, Formanden måtte være i konflikt med Dolketinget.

 

h) Bødemesteren er dén, der uddeler bøder, ligesom Bødemesteren har til opgave at holde styr på klubbens Bødekasse og finanser i øvrigt, herunder kontingentet. Bøder til Bødemesteren kan uddeles af Formanden.

 

i) Generalsekretæren har til opgave at holde Den Store Bog og klubbens hjemmeside ajour, ligesom han har til opgave at fungere som sekretær først og fremmest for Formanden og Dolketinget, men også overfor andre dolke, hvor det måtte være rimeligt.

 

 

FÆLLES ARRANGEMENTER

 

5. Et standard dolke-år består af seks arrangementer. Der må gerne være flere end seks arrangementer.

Arrangementerne i et standard dolke-år er:

Go' Jul Øl i december

Nytårskur i februar

Forårsgilde sidste lørdag i marts

Julegilde første lørdag i november

Desuden to arrangementer, som Dolketinget står for, gerne i samarbejde med dolke, der har en god idé. Det ene af arrangementerne skal ligger på samme dato som sommergildet har ligget på, nemlig tredie lørdag i juni.

I rejse-år indgår rejsen som et af de seks arrangementer i standard-pakken.

 

a)Værtsskabet går på skift blandt alle ædedolke. Alt fravær skal have en konsekvens. Konsekvensen fastsættes af Bødemesteren. Alle ædedolke skal ved møderne bære klubtrøjen.

 

b) Værten bestemmer menuen, der gerne må være eksempelvis en 3-retters menu, ligesom der gerne må laves tema-aftener.

 

c) Alle hæfter solidarisk (alle, der deltager i arrangementet, så alle udgifter bliver dækket)

 

d) Værten laver normalt al maden. Undtagelser fra reglen er mulige, men skal godkendes af Formanden.

 

e) I forbindelse med hvert møde skal Formanden holde en tale. Under Formandens tale skal alle tilhørere holde kæft, dog er bifalds- og mishagsytringer tilladt.

 

f) Alle gilder starter med vejning af ædedolkene. Resultaterne skal noteres i Den Store Bog. Bøde for at tabe sig: 10 kr. pr. kg. til klubkassen. Der regnes i hele kg. og rundes altid ned.

 

g) Der må under ingen omstændigheder holdes vegetar-møder.

 

h) Inden ædedolkene sætter sig til bords, er det et fast ritual, at der serveres tre glas i snapseglas-størrelse pr. dolk. Glassene skal drikkes til bunds til ordene: "For kvinden", "For klubben", "For fællesskabet". Værten bestemmer, hvad der skal være i glassene, men det må ikke være under hedvin-styrke.

 

i) Når dolkene går til bords, afsynges de to første vers af dolkenes nationalsang, og de to sidste vers afsynges inden bordet forlades.

 

j) Kun ædedolke og prøve-dolke kan deltage aktivt i møderne.

 

k) Ingen dolk må nogensinde svine de andre dolke til for aktiviteter, der er i tråd med klubbens formål og vedtægter. Sker det alligevel, skal Bødemesteren eller Formanden uden tøven udmåle en straf, der står mål med tilsviningens art og omfang, og straffen skal ligeledes uden tøven tildeles synderen.

 

 

REJSER

 

6. Ædedolkenes Klub har en rejseopsparing i form af en rejsekonto. Det er frivilligt at være med i ordningen. Det beløb, der indbetales, fastsættes i enighed blandt deltagere.

 

 

KONTINGENT

 

7. Til fælles udgifter indbetaler alle i forbindelse med julefrokosten et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Inddrivelse og administration af kontingentet varetages af Dolketinget. Kontingentet skal forbeholdes højere fælles formål end omgange i en bar og anvendes til tiltag ud over det sædvanlige ved fælles arrangementer. Dolketinget afgør, hvad kontingentet skal bruges til, i dialog med værterne for årets ædegilder eller andre dolke, der måtte have forslag og idéer. Bødepungen skal fortsat fungere som klubbens fællespung, herunder finansiere omgange i en bar og andre elementære fornødenheder.

 

 

KLUBLIV IØVRIGT

 

8. Til klubben er der tilknyttet en email-linie. Alle ædedolke er forpligtet til at være med på linien og aktivt sørge for, at den bruges til meddelelser af relevans for klubben og dens medlemmer. Den enkelte dolks misligholdelse af dolkelinien vil medføre sanktioner, der fastsættes af Bødemesteren, i grelle tilfælde i samråd med Formanden.

 

a) Ædedolkene skal så vidt det er muligt hjælpe hinanden. Ingen dolk skal stå alene og har altid den ret at rette henvendelse til de andre ædedolke for råd/hjælp.

 

b) Ingen dolk må på noget som helst tidspunkt forsøge at gøre en uvedkommende person til Formand af Ædedolkenes Klub (eller tildele vedkommende andre tillidsposter). Ethvert forsøg vil blive straffet med karantæne eller eksklusion (i mildere tilfælde med bøde).

 

c) 22. oktober er officiel svadafri dag.

 

 

OPTAGELSE

 

9. Et emne som ny dolk tilbydes at deltage i to prøve-møder og SKAL møde frem til begge to, når tilbuddet gives. Ansøgeren skal vise positiv indstilling til maden, der serveres. Ædedolkene vurderer mellem 2. og 3. møde emnets psykiske og fysiske anatomi og om emnet er egnet. Dolketinget pålægges at indsamle synspunkter om emnet fra samtlige dolke. Er der fuld enighed om det blandt ædedolkene kan emnet blive indstillet til optagelsesprøve på det følgende ædegilde. I modsat fald må emnet have at vide, at der ikke bliver tale om et 3. møde, optagelse og evt. medlemsskab, og dén besked er det Dolketingets opgave at overbringe.

 

SELVE PRØVEN:

Alle oplysninger om prøven er fortrolige!

a) Foreningen kan max. bestå af 12 ædedolke.

 

 

10. Foreningen nedlægges, når den har holdt et møde, der står mål med kulminationen i filmen "Det store Ædegilde".

 

 

Som vedtaget på Generalforsamlingen 5. november 2016

 

 

 

 

 

1. Foreningens navn er: Ædedolkenes Klub.

 

2. Foreningens formål er:

At forenes i glæden over kulinarisk nydelse på et æstetisk afbalanceret grundlag, forstået på den måde, at glæden over mad og drikke sættes i centrum uden derfor at blive genstand for fanatisk dyrkelse.

 

STYRING OG ORGANISATION

 

GENERALFORSAMLINGEN

 

3. Øverste organ er generalforsamlingen, som mødes 1 gang årligt forud for årets sidste ædegilde.

 

a) Generalforsamlingen består af et flertal af ædedolkene og er således ikke beslutningsdygtig, hvis der ikke er et flertal af dolkene tilstede. Alle afstemninger: Ædedolkene har 1 stemme pr. påbegyndt 10. kg. Ændringer af vedtægterne skal ske med 2/3 flertal. Andre afstemninger afgøres med almindeligt flertal.

 

b) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt i forbindelse med invitationen til årets sidste ædegilde og holdes forud for ædegildet.

 

c) Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis samtlige medlemmer af klubben ud over Dolketinget ønsker det.

 

d) Generalforsamlingen nedsætter de udvalg, Generalforsamlingen finder relevant, herunder et Rejseudvalg, når der er behov for det. Udvalgene skal løse konkrete, bundne opgaver efter Generalforsamlingens anvisninger. En konkret, bunden opgave fra en Generalforsamling kan eksempelvis være at pålægge et Rejseudvalg at undersøge vilkår for rejser til konkrete destinationer, og så skal kun rejser til disse destinationer undersøges. Eller Generalforsamlingen kan pålægge et Rejseudvalg selv og frit at komme med rejseforslag, og så er dét den bundne opgave. Alt sammen skal ske indenfor en på forhånd fastlagt økonomisk ramme.

 

DOLKETINGET

 

4. Den daglige ledelse af Ædedolkenes Klub varetages af Dolketinget, der bestemmer alt omkring klubbens virke, herunder udtaler sig til pressen.

 

a) Dolketinget består af tre dolke, der vælges ved årets sidste ædegilde. De tre Dolketings-medlemmer er de tre, der har taget mest på eller tabt sig mindst ved vejningen i forhold til vejningen ved årets sidste gilde året før. Nummer 1, 2 og 3 i vejningen er valgt til at besætte posterne som hhv. Formand, Bødemester og Generalsekretær. De tre vindere af vejningen får umiddelbart efter valget mulighed for at gå i enerum i 10 minutter for at konstituere sig. Derefter har man som valgt til Dolketinget mulighed for at meddele, at man ikke ønsker at varetage posten det kommende år, og det giver mulighed for, at andre dolke kan melde sig på banen som interesserede og træde ind i Dolketinget. Hvis flere er interesseret i samme post, gennemføres hemmelig afstemning. Hvis ingen dolke udenfor Dolketinget har interesse i at træde ind i Dolketinget, skal de valgte påtage sig hvervet. Man har én mulighed for at benytte 'kattelemmen', hvilket koster et beløb svarende til et års kontingent. Derefter skal man påtage sig hvervet. Når man taget sin tørn i Dolketinget, har man igen én mulighed for at benytte 'kattelemmen', hvilket igen koster et beløb svarende til et års kontingent.

 

b) Medlemmerne af Dolketinget fordeler selv poster og opgaver imellem sig. Det vil sige, at Dolketinget vælger, hvem der skal være Formand, Generalsekretær og Bødemester, med mindre en eller flere af posterne allerede er besat jvf. 4 a. I tilfælde af uenighed er Formanden altid den, der vandt den gældende vejning, mens Bødemesteren er nummer 2 og Generalsekretæren nr. 3. I Dolketinget har hvert medlem 1 stemme, idet alle tvister afgøres af Formanden.

 

c) Skulle et medlem af Dolketinget i en periode ikke være i stand til at varetage opgaven med at sidde i Dolketinget, gives sædet i Dolketinget til en suppleant eller interesseret dolk, jvf. 4 a. Suppleanten er den, der ved vejningen på årets sidste ædegilde blev nr. 4 i hierarkiet, og de følgende suppleanter i nummerordenen findes på samme måde. Dolketinget kan beslutte helt at udskifte et Dolketings-medlem, hvis der er tale om fravær af omfattende karakter.

 

d) De tre medlemmer af Dolketinget sidder i 1 år, idet en Dolketings-periode begynder, når årets sidste ædegilde er slut og varer frem til afslutningen af det følgende års sidste ædegilde. Dolke kan godt genvælges til Dolketinget.

 

e) Dolketinget har pligt til at sørge for, at klubbens aktiviteter er i tråd med klubbens formål. Det indebærer, at Dolketinget skal sikre, at rammer og indhold er i orden omkring ædegilder, rejser, udflugter og andre fælles aktiviteter – naturligvis i samarbejde med de dolke, der i de enkelte tilfælde har fået uddelegeret opgaver, det være sig værter for ædegilder, rejseudvalg eller lignende. Dolketinget skal samtidig fungere som en udfarende kraft, der gennem tiltag og initiativer til fælles aktiviteter i årets løb skal gøde jorden for et klubliv, der er bredt og nuanceret såvel socialt som kulturelt – alt sammen selvfølgelig uden på noget tidspunkt at kappe navlestrengen til formålsparagraffen.

 

f) Dolketinget fremlægger på første møde eller ædegilde i det nye dolke-år sine planer for året for de øvrige dolke. I Dolketingets plan skal indgå to faste Ædegilder på faste datoer: Sidste lørdag i marts og første lørdag i november (se i øvrigt FÆLLES ARRANGEMENTER). Datoerne for ædegilderne er hellige og må ikke ændres. Skulle det helt undtagelsesvis alligevel blive nødvendigt at ændre datoen for et ædegilde, udløser det en bøde, der afgøres af Dolketinget. Hvis en dolk anmoder værten om at få flyttet et ædegilde – og værten er med på det – skal alle dolke spørges. Hvis bare én dolk er imod en flytning af ædegildet, kan det ikke flyttes. Hvis det er værten, der ønsker at flytte et ædegilde, skal han først prøve at bytte med de to andre værter. Kan det ikke lade sig gøre at bytte, skal alle dolke spørges, og baseret på resultatet må værten så træffe en beslutning om flytning eller ej. Værten kan konsultere Dolketinget i spørgsmålet, ligesom Dolketinget kan vælge at gå ind i sagen.

 

g) Formanden vil altid være den øverste ledelsesfigur i Ædedolkenes Klub og har – som det fremgår af vedtægterne – en række beføjelser. Det bør være helt almindelig opførsel i klubben, at man som dolk har respekt for Formanden og dennes afgørelser og anvisninger, med mindre, naturligvis, Formanden måtte være i konflikt med Dolketinget.

 

h) Bødemesteren er dén, der uddeler bøder, ligesom Bødemesteren har til opgave at holde styr på klubbens Bødekasse og finanser i øvrigt, herunder kontingentet. Bøder til Bødemesteren kan uddeles af Formanden.

 

i) Generalsekretæren har til opgave at holde Den Store Bog og klubbens hjemmeside ajour, ligesom han har til opgave at fungere som sekretær først og fremmest for Formanden og Dolketinget, men også overfor andre dolke, hvor det måtte være rimeligt.

 

 

FÆLLES ARRANGEMENTER

 

5. Et standard dolke-år består af seks arrangementer. Der må gerne være flere end seks arrangementer.

Arrangementerne i et standard dolke-år er:

Go' Jul Øl i december

Nytårskur i februar

Forårsgilde sidste lørdag i marts

Julegilde første lørdag i november

Desuden to arrangementer, som Dolketinget står for, gerne i samarbejde med dolke, der har en god idé. Det ene af arrangementerne skal ligger på samme dato som sommergildet har ligget på, nemlig tredie lørdag i juni.

I rejse-år indgår rejsen som et af de seks arrangementer i standard-pakken.

 

a)Værtsskabet går på skift blandt alle ædedolke. Alt fravær skal have en konsekvens. Konsekvensen fastsættes af Bødemesteren. Alle ædedolke skal ved møderne bære klubtrøjen.

 

b) Værten bestemmer menuen, der gerne må være eksempelvis en 3-retters menu, ligesom der gerne må laves tema-aftener.

 

c) Alle hæfter solidarisk (alle, der deltager i arrangementet, så alle udgifter bliver dækket)

 

d) Værten laver normalt al maden. Undtagelser fra reglen er mulige, men skal godkendes af Formanden.

 

e) I forbindelse med hvert møde skal Formanden holde en tale. Under Formandens tale skal alle tilhørere holde kæft, dog er bifalds- og mishagsytringer tilladt.

 

f) Alle gilder starter med vejning af ædedolkene. Resultaterne skal noteres i Den Store Bog. Bøde for at tabe sig: 10 kr. pr. kg. til klubkassen. Der regnes i hele kg. og rundes altid ned.

 

g) Der må under ingen omstændigheder holdes vegetar-møder.

 

h) Inden ædedolkene sætter sig til bords, er det et fast ritual, at der serveres tre glas i snapseglas-størrelse pr. dolk. Glassene skal drikkes til bunds til ordene: "For kvinden", "For klubben", "For fællesskabet". Værten bestemmer, hvad der skal være i glassene, men det må ikke være under hedvin-styrke.

 

i) Når dolkene går til bords, afsynges de to første vers af dolkenes nationalsang, og de to sidste vers afsynges inden bordet forlades.

 

j) Kun ædedolke og prøve-dolke kan deltage aktivt i møderne.

 

k) Ingen dolk må nogensinde svine de andre dolke til for aktiviteter, der er i tråd med klubbens formål og vedtægter. Sker det alligevel, skal Bødemesteren eller Formanden uden tøven udmåle en straf, der står mål med tilsviningens art og omfang, og straffen skal ligeledes uden tøven tildeles synderen.

 

 

REJSER

 

6. Ædedolkenes Klub har en rejseopsparing i form af en rejsekonto. Det er frivilligt at være med i ordningen. Det beløb, der indbetales, fastsættes i enighed blandt deltagere.

 

 

KONTINGENT

 

7. Til fælles udgifter indbetaler alle i forbindelse med julefrokosten et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Inddrivelse og administration af kontingentet varetages af Dolketinget. Kontingentet skal forbeholdes højere fælles formål end omgange i en bar og anvendes til tiltag ud over det sædvanlige ved fælles arrangementer. Dolketinget afgør, hvad kontingentet skal bruges til, i dialog med værterne for årets ædegilder eller andre dolke, der måtte have forslag og idéer. Bødepungen skal fortsat fungere som klubbens fællespung, herunder finansiere omgange i en bar og andre elementære fornødenheder.

 

 

KLUBLIV IØVRIGT

 

8. Til klubben er der tilknyttet en email-linie. Alle ædedolke er forpligtet til at være med på linien og aktivt sørge for, at den bruges til meddelelser af relevans for klubben og dens medlemmer. Den enkelte dolks misligholdelse af dolkelinien vil medføre sanktioner, der fastsættes af Bødemesteren, i grelle tilfælde i samråd med Formanden.

 

a) Ædedolkene skal så vidt det er muligt hjælpe hinanden. Ingen dolk skal stå alene og har altid den ret at rette henvendelse til de andre ædedolke for råd/hjælp.

 

b) Ingen dolk må på noget som helst tidspunkt forsøge at gøre en uvedkommende person til Formand af Ædedolkenes Klub (eller tildele vedkommende andre tillidsposter). Ethvert forsøg vil blive straffet med karantæne eller eksklusion (i mildere tilfælde med bøde).

 

c) 22. oktober er officiel svadafri dag.

 

 

OPTAGELSE

 

9. Et emne som ny dolk tilbydes at deltage i to prøve-møder og SKAL møde frem til begge to, når tilbuddet gives. Ansøgeren skal vise positiv indstilling til maden, der serveres. Ædedolkene vurderer mellem 2. og 3. møde emnets psykiske og fysiske anatomi og om emnet er egnet. Dolketinget pålægges at indsamle synspunkter om emnet fra samtlige dolke. Er der fuld enighed om det blandt ædedolkene kan emnet blive indstillet til optagelsesprøve på det følgende ædegilde. I modsat fald må emnet have at vide, at der ikke bliver tale om et 3. møde, optagelse og evt. medlemsskab, og dén besked er det Dolketingets opgave at overbringe.

 

SELVE PRØVEN:

Alle oplysninger om prøven er fortrolige!

a) Foreningen kan max. bestå af 12 ædedolke.

 

 

10. Foreningen nedlægges, når den har holdt et møde, der står mål med kulminationen i filmen "Det store Ædegilde".

 

 

Som vedtaget på Generalforsamlingen 14. november 2015

 

 

 

 

 

1. Foreningens navn er: Ædedolkenes Klub.

 

2. Foreningens formål er:

At forenes i glæden over kulinarisk nydelse på et æstetisk afbalanceret grundlag, forstået på den måde, at glæden over mad og drikke sættes i centrum uden derfor at blive genstand for fanatisk dyrkelse.

 

3. Ædedolkene skal så vidt det er muligt hjælpe hinanden. Ingen dolk skal stå alene og har altid den ret at rette henvendelse til de andre ædedolke for råd/hjælp.

 

STYRING OG ORGANISATION

 

4. Øverste organ er generalforsamlingen, som mødes 1 gang årligt forud for årets sidste ædegilde.

a) Generalforsamlingen består af et flertal af ædedolkene og er således ikke beslutningsdygtig, hvis der ikke er et flertal af dolkene tilstede. Alle afstemninger: Ædedolkene har 1 stemme pr. påbegyndt 10. kg. Ændringer af vedtægterne skal ske med 2/3 flertal. Andre afstemninger afgøres med almindeligt flertal.

b) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt i forbindelse med invitationen til årets sidste ædegilde og holdes forud for ædegildet.

c) Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis samtlige medlemmer af klubben ud over Dolketinget ønsker det.

d) Generalforsamlingen nedsætter de udvalg, Generalforsamlingen finder relevant, herunder et Rejseudvalg, når der er behov for det. Udvalgene skal løse konkrete, bundne opgaver efter Generalforsamlingens anvisninger. En konkret, bunden opgave fra en Generalforsamling kan eksempelvis være at pålægge et Rejseudvalg at undersøge vilkår for rejser til konkrete destinationer, og så skal kun rejser til disse destinationer undersøges. Eller Generalforsamlingen kan pålægge et Rejseudvalg selv og frit at komme med rejseforslag, og så er dét den bundne opgave. Alt sammen skal ske indenfor en på forhånd fastlagt økonomisk ramme.

e) Til klubben er der tilknyttet en email-linie. Alle ædedolke er forpligtet til at være med på linien og aktivt sørge for, at den bruges til meddelelser af relevans for klubben og dens medlemmer. Den enkelte dolks misligholdelse af dolkelinien vil medføre sanktioner, der fastsættes af Bødemesteren, i grelle tilfælde i samråd med Formanden.

f) Til fælles udgifter indbetaler alle i forbindelse med julefrokosten et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Inddrivelse og administration af kontingentet varetages af Dolketinget. Kontingentet skal forbeholdes højere fælles formål end omgange i en bar og anvendes til tiltag ud over det sædvanlige ved fælles arrangementer. Dolketinget afgør, hvad kontingentet skal bruges til, i dialog med værterne for årets ædegilder eller andre dolke, der måtte have forslag og idéer. Bødepungen skal fortsat fungere som klubbens fællespung, herunder finansiere omgange i en bar og andre elementære fornødenheder.

 

5. Den daglige ledelse af Ædedolkenes Klub varetages af Dolketinget, der bestemmer alt omkring klubbens virke, herunder udtaler sig til pressen.

a) Dolketinget består af tre dolke, der vælges ved årets sidste ædegilde. De tre Dolketings-medlemmer er de tre, der har taget mest på eller tabt sig mindst ved vejningen i forhold til vejningen ved årets sidste gilde året før. Nummer 1, 2 og 3 i vejningen er valgt til at besætte posterne som hhv. Formand, Bødemester og Generalsekretær. De tre vindere af vejningen får umiddelbart efter valget mulighed for at gå i enerum i 10 minutter for at konstituere sig. Derefter har man som valgt til Dolketinget mulighed for at meddele, at man ikke ønsker at varetage posten det kommende år, og det giver mulighed for, at andre dolke kan melde sig på banen som interesserede og træde ind i Dolketinget. Hvis flere er interesseret i samme post, gennemføres hemmelig afstemning. Hvis ingen dolke udenfor Dolketinget har interesse i at træde ind i Dolketinget, skal de valgte påtage sig hvervet. Man har én mulighed for at benytte 'kattelemmen', hvilket koster et beløb svarende til et års kontingent. Derefter skal man påtage sig hvervet. Når man taget sin tørn i Dolketinget, har man igen én mulighed for at benytte 'kattelemmen', hvilket igen koster et beløb svarende til et års kontingent.

b) Medlemmerne af Dolketinget fordeler selv poster og opgaver imellem sig. Det vil sige, at Dolketinget vælger, hvem der skal være Formand, Generalsekretær og Bødemester, med mindre en eller flere af posterne allerede er besat jvf. 5 a. I tilfælde af uenighed er Formanden altid den, der vandt den gældende vejning, mens Bødemesteren er nummer 2 og Generalsekretæren nr. 3. I Dolketinget har hvert medlem 1 stemme, idet alle tvister afgøres af Formanden.

c) Skulle et medlem af Dolketinget i en periode ikke være i stand til at varetage opgaven med at sidde i Dolketinget, gives sædet i Dolketinget til en suppleant eller interesseret dolk, jvf. 5 a. Suppleanten er den, der ved vejningen på årets sidste ædegilde blev nr. 4 i hierarkiet, og de følgende suppleanter i nummerordenen findes på samme måde. Dolketinget kan beslutte helt at udskifte et Dolketings-medlem, hvis der er tale om fravær af omfattende karakter.

d) De tre medlemmer af Dolketinget sidder i 1 år, idet en Dolketings-periode begynder, når årets sidste ædegilde er slut og varer frem til afslutningen af det følgende års sidste ædegilde. Dolke kan godt genvælges til Dolketinget.

e) Dolketinget har pligt til at sørge for, at klubbens aktiviteter er i tråd med klubbens formål. Det indebærer, at Dolketinget skal sikre, at rammer og indhold er i orden omkring ædegilder, rejser, udflugter og andre fælles aktiviteter – naturligvis i samarbejde med de dolke, der i de enkelte tilfælde har fået uddelegeret opgaver, det være sig værter for ædegilder, rejseudvalg eller lignende. Dolketinget skal samtidig fungere som en udfarende kraft, der gennem tiltag og initiativer til fælles aktiviteter i årets løb skal gøde jorden for et klubliv, der er bredt og nuanceret såvel socialt som kulturelt – alt sammen selvfølgelig uden på noget tidspunkt at kappe navlestrengen til formålsparagraffen.

f) Dolketinget fremlægger på første møde eller ædegilde i det nye dolke-år sine planer for året for de øvrige dolke. I Dolketingets plan skal indgå tre faste Ædegilder på faste datoer: Sidste lørdag i marts, tredie lørdag i juni og anden lørdag i november. Datoerne for de tre ædegilder er hellige og må ikke ændres. Skulle det helt undtagelsesvis alligevel blive nødvendigt at ændre datoen for et ædegilde, udløser det en bøde, der afgøres af Dolketinget. Hvis en dolk anmoder værten om at få flyttet et ædegilde – og værten er med på det – skal alle dolke spørges. Hvis bare én dolk er imod en flytning af ædegildet, kan det ikke flyttes. Hvis det er værten, der ønsker at flytte et ædegilde, skal han først prøve at bytte med de to andre værter. Kan det ikke lade sig gøre at bytte, skal alle dolke spørges, og baseret på resultatet må værten så træffe en beslutning om flytning eller ej. Værten kan konsultere Dolketinget i spørgsmålet, ligesom Dolketinget kan vælge at gå ind i sagen.

g) Formanden vil altid være den øverste ledelsesfigur i Ædedolkenes Klub og har – som det fremgår af vedtægterne – en række beføjelser. Det bør være helt almindelig opførsel i klubben, at man som dolk har respekt for Formanden og dennes afgørelser og anvisninger, med mindre, naturligvis, Formanden måtte være i konflikt med Dolketinget.

h) Bødemesteren er dén, der uddeler bøder, ligesom Bødemesteren har til opgave at holde styr på klubbens Bødekasse og finanser i øvrigt, herunder kontingentet. Bøder til Bødemesteren kan uddeles af Formanden.

i) Generalsekretæren har til opgave at holde Den Store Bog og klubbens hjemmeside ajour, ligesom han har til opgave at fungere som sekretær først og fremmest for Formanden og Dolketinget, men også overfor andre dolke, hvor det måtte være rimeligt.

j) Ingen dolk må på noget som helst tidspunkt forsøge at gøre en uvedkommende person til Formand af Ædedolkenes Klub (eller tildele vedkommende andre tillidsposter). Et hvert forsøg vil blive straffet med karantæne eller eksklusion (i mildere tilfælde med bøde).

 

FÆLLES ARRANGEMENTER

 

6. Foreningen tilstræber at mødes tre gange om året samt tillige hvert år arrangere en rejse eller en udflugt. Værtsskabet går på skift blandt alle ædedolke. Alt fravær skal have en konsekvens. Konsekvensen fastsættes af Bødemesteren. Alle ædedolke skal ved møderne bære klubtrøjen.

a) Værten bestemmer menuen, der gerne må være eksempelvis en 3-retters menu, ligesom der gerne må laves tema-aftener.

b) Alle hæfter solidarisk (alle, der deltager i arrangementet, så alle udgifter bliver dækket)

c) Værten laver normalt al maden. Undtagelser fra reglen er mulige, men skal godkendes af Formanden.

d) I forbindelse med hvert møde skal Formanden holde en tale. Under Formandens tale skal alle tilhørere holde kæft, dog er bifalds- og mishagsytringer tilladt.

e) Alle møder starter med vejning af ædedolkene. Resultaterne skal noteres i Den Store Bog. Bøde for at tabe sig: 10 kr. pr. kg. til klubkassen. Der regnes i hele kg. og rundes altid ned.

f) Der må under ingen omstændigheder holdes vegetar-møder.

g) Inden ædedolkene sætter sig til bords, er det et fast ritual, at der serveres tre glas i snapseglas-størrelse pr. dolk. Glassene skal drikkes til bunds til ordene: "For kvinden", "For klubben", "For fællesskabet". Værten bestemmer, hvad der skal være i glassene, men det må ikke være under hedvin-styrke.

h) Når dolkene går til bords, afsynges de to første vers af dolkenes nationalsang, og de to sidste vers afsynges inden bordet forlades.

i) Kun ædedolke og prøve-dolke kan deltage aktivt i møderne.

j) Ingen dolk må nogensinde svine de andre dolke til for aktiviteter, der er i tråd med klubbens formål og vedtægter. Sker det alligevel, skal Bødemesteren eller Formanden uden tøven udmåle en straf, der står mål med tilsviningens art og omfang, og straffen skal ligeledes uden tøven tildeles synderen.

k) Ædedolkenes Klub har en rejseopsparing i form af en rejsekonto. Det er frivilligt at være med i ordningen. Det beløb, der indbetales, fastsættes i enighed blandt deltagere.

l) 22. oktober er officiel svadafri dag.

 

OPTAGELSE

 

7. Et emne som ny dolk tilbydes at deltage i to prøve-møder og SKAL møde frem til begge to, når tilbuddet gives. Ansøgeren skal vise positiv indstilling til maden, der serveres. Ædedolkene vurderer mellem 2. og 3. møde emnets psykiske og fysiske anatomi og om emnet er egnet. Dolketinget pålægges at indsamle synspunkter om emnet fra samtlige dolke. Er der fuld enighed om det blandt ædedolkene kan emnet blive indstillet til optagelsesprøve på det følgende ædegilde. I modsat fald må emnet have at vide, at der ikke bliver tale om et 3. møde, optagelse og evt. medlemsskab, og dén besked er det Dolketingets opgave at overbringe.

 

SELVE PRØVEN:

Alle oplysninger om prøven er fortrolige!

 

8. Foreningen kan max. bestå af 12 ædedolke.

 

9. Foreningen nedlægges, når den har holdt et møde, der står mål med kulminationen i filmen "Det store Ædegilde".

 

Som vedtaget på Generalforsamlingen 1. november 2014